PRIVACY verklaring

LEES HIER WAT WIJ DOEN MET JOUW GEGEVENS

Via onze webshop verwerken wij constant persoonsgegevens.  Maison à la carte neemt jouw privacy serieus. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 
In het kort
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:
  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
  • Toestemming vragen voor de verwerking van jouw gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 
Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

Door gebruik te maken van onze webshop verkrijgen wij verschillende gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De gegevens (teksten en afbeeldingen) die je zelf aan ons verstrekt voor kaartontwerp(en) zijn en blijven van jou. We zullen deze gegevens niet gebruiken tenzij we daarvoor expliciete toestemming van je hebben.

Maison à la carte verwerkt de volgende gegevens:

Naam
NAW gegevens
Telefoonnummer
Transactiegeschiedenis
IP-adres
Duur en tijdstip van het bezoek aan onze website

 
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij aan ons verstrekt.  Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van een overeenkomst of een eed of wettelijke verplichting.
 
Wij hechten veel waarde aan een goede beveiliging van jouw gegevens en nemen uiteraard passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Voor vragen over onze privacyverklaring kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. 
 
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden voor de hierboven beschreven doeleinden (waar mogelijk geanonimiseerd) bewaard voor zolang als nodig is om bestellingen af te handelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.
 
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.